Mobirise

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved

อาหาร ข้างทาง

Street food

รวบรวม อาหารข่างทางที่อาจจะไม่เคยเห็น แต่มีการทำอยู่ตามท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีการทำกินอยู่เป็นปกติ และมีการทำมาค้าขายด้วยอาหารที่ทำขึ้นเอง รูป รสและกลิ่นอาจจะแตกจากที่เคยเห็นกันมา ไม่ยึดติดรูปแบบที่เป็นมาตฐานที่มีการสอน เป็นรสพื้นบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันไป สูตรอาหาร

ขนม ข้างทาง ร้อนและเย็น

ขนมไทย ขนมรถเข็น

รวบรวม อาหารข่างทางที่อาจจะไม่เคยเห็น แต่มีการทำอยู่ตามท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีการทำกินอยู่เป็นปกติ และมีการทำมาค้าขายด้วยอาหารที่ทำขึ้นเอง รูป รสและกลิ่นอาจจะแตกจากที่เคยเห็นกันมา ไม่ยึดติดรูปแบบที่เป็นมาตฐานที่มีการสอน เป็นรสพื้นบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันไป สูตรอาหาร

เครื่องดื่ม ข้างทาง ร้อนและเย็น

เครื่องตื่ม รถเข็น

รวบรวม อาหารข่างทางที่อาจจะไม่เคยเห็น แต่มีการทำอยู่ตามท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีการทำกินอยู่เป็นปกติ และมีการทำมาค้าขายด้วยอาหารที่ทำขึ้นเอง รูป รสและกลิ่นอาจจะแตกจากที่เคยเห็นกันมา ไม่ยึดติดรูปแบบที่เป็นมาตฐานที่มีการสอน เป็นรสพื้นบ้านพื้นถิ่นที่แตกต่างกันไป สูตรอาหาร